toto
Statut  

STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEGO KOLEGIUM KAPITANÓW JACHTOWYCH

§1

Kujawsko-Pomorskie Kolegium Kapitanów Jachtowych dalej zwane Kolegium jest dobrowolnym porozumieniem towarzyskim.

§2

Kolegium może używać godła, pieczęci, proporca i znaczka.

§3

Obszarem działania Kolegium jest Województwo Kujawsko- Pomorskie. Tymczasową siedzibą są pomieszczenia Sekcji Morskiej RTW Bydgostia-Kabel.

§4

Celem działania Kolegium jest:

 • utrzymanie więzów przyjacielskich pomiędzy kapitanami,
 • wzbogacanie i propagowanie wiedzy o działalności kujawsko-pomorskich Żeglarzy,
 • promowanie Żeglarstwa morskiego,
 • wyrażanie opinii środowiska żeglarzy morskich we współpracy z Zarządami KPOZŻ, TOZŻ, WOZŻ
 • uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów żeglarstwa morskiego.

§5

Cele te są realizowane przez:

 • spotkania doroczne i okazjonalne,
 • wzajemną współpracę,
 • ustanawianie i przyznawanie nagród i wyróżnień.

§6

Niezbędne środki na realizację wymienionych celów mogą pochodzić z:

 • darowizn i subwencji celowych skierowanych na konto KPOZŻ,
 • ofiarności członków.

§7

Członkiem Kolegium może zostać kapitan jachtowy mieszkający w Województwie Kujawsko – Pomorskim, który zgłosi swój akces. Decyzję o przyjęciu podejmuje Seniorat.

§8

Obowiązkiem członków jest:

 • uczestniczyć w życiu Kolegium,
 • podporządkować się postanowieniom Kolegium.

§9

Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona Seniorat w składzie pięciu osób, a jednej z nich powierzają godność Kapitana Seniora. Kapitan Senior wyznacza ze składu Senioratu Sekretarza Kolegium.

§10

Kapitan Senior wraz z Senioratem reprezentuje Kolegium wobec osób trzecich, organizuje doroczne spotkania i im przewodniczy.

§11

Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona Kapitułę nagrody Wojewody Kujawsko – Pomorskiego „Za wybitne osiągnięcie żeglarskie na morzu” i przedstawiają Wojewodzie kandydatów do nagrody.

§12

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Seniorat zobowiązany jest do załatwiania bieżących spraw wynikających z działalności Kolegium.

§13

Seniorat wybierany jest na cztery lata.

§14

Obowiązujące postanowienia Kolegium podjęte na  spotkaniach zapadają zwykłą większością głosów.

§15

Za szczególnie niegodne czyny Kolegium może wykluczyć członka ze swego grona.

§16

Statut wchodzi w życie z chwilą jego przegłosowania na pierwszym spotkaniu.

§17

Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Kapitana Seniora lub grupy liczącej co najmniej trzech członków Kolegium. Uchwała w sprawie zmiany statutu może być podjęta na dorocznym spotkaniu głosami co najmniej dwóch trzecich obecnych członków.

Edytor cms