toto
Zarządzenie  

Nagroda
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
„Za wybitne osiągnięcie żeglarskie na morzu”

Zarządzenie Nr 58/2002 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
 z dnia 22 marca 2002 r.  zmienione zarządzeniem nr 165/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przyznania honorowej nagrody Wojewody Kujawsko – Pomorskiego „Za wybitne osiągnięcie żeglarskie na morzu”.

Na podstawie art. 7 pkt I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577, z późn. zm.) i w związku z art. I ustawy z dnia 12 maja 2000 r o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, późn. 550),
zarządzam co następuje:

§1

1. Na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Bydgoszczy, ustanawia się wyróżnienie w postaci Honorowej Nagrody Wojewody Kujawsko – Pomorskiego „Za wybitne osiągnięcie żeglarskie na morzu”, zwane dalej Nagrodą.
2. Nagroda ma postać mosiężnego dzwonu jachtowego, z wygrawerowaną odpowiednią informacją.
3. Nagrodę funduje, przyznaje i wręcza Wojewoda Kujawsko – Pomorski.
4. W imieniu Wojewody Nagrodę wręczyć może Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski lub inna osoba upoważniona przez Wojewodę.
5. Nagrodę wręcza się w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter tej czynności.

§2

1. Nagrodę przyznaje się kapitanowi jachtu, zamieszkałemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, za wybitne osiągnięcie żeglarskie na morzu.
2. Kapitan oraz wszyscy członkowie załogi jachtu, na którym dokonano tego osiągniącia, otrzymują Dyplomy Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

§3

1. Nagrodę można również przyznać za całokształt zasług i osiągnięć żeglarskich na morzu, jeżeli wybitnego jednorazowego osiągnięcia żeglarskiego w danym roku nie było.
2. Nagrodę otrzymuje kapitan, którego zasługi i osiągnięcia żeglarskie na morzu winny być uhonorowane w sposób szczególny.

§4

1. Nagrodę przyznaje się na wniosek Kapituły Nagrody, składany Wojewodzie, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Jeżeli nagroda ma być przyznawana zgodnie z brzmieniem §3, wniosek może być złożony w innym, stosownym do okoliczności jej przyznania terminie.
2. Kapitułę Nagrody stanowi Seniorat Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów.

Edytor cms